Selecteer een pagina

Bureau La Marmotte BV
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN Bureau La Marmotte

Offerte, overeenkomst en bevestiging
1.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden tussen partijen tenzij er schriftelijk wordt van afgewe-ken. Elke bestelling van goederen en / of diensten houdt de aanneming in van onze voorwaarden door de klant en de ontkenning van zijn eigen aankoop- en verkoopsvoorwaarden. 1.2. Offertes zijn vrijblijvend en zijn 15 dagen geldig, tenzij anders aangegeven op de offerte. Prijsop-gaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorzieneverandering in de werkzaamheden. Prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 1.3 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtge-ver dit nalaat, maarer desondanks mee instemt dat Bureau La Marmotte een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud erte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Bureau La Marmotte eerst nadat deze schriftelijk zijn bevestigd.

Uitvoering van de overeenkomst
2.1. Bureau La Marmotte zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren,
de belangen van de op-drachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Bureau La Marmotte de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. 2.2. De goederen en / of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. Eventuele vertraging in de levering, kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 2.3. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien Bureau La Marmotte al dan niet in naam van de opdrachtge-ver, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van Bureau La Marmotte zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen. 2.4. De goederen en/of diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of op de bestelbon. De koper dient de geleverde goederen en / of diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen de 5 werkdagen na ontvangst worden overgemaakt. Elke klacht buiten deze termijn gesteld, is voor Bureau La Marmotte laattijdig en bijgevolg dus niet aanvaardbaar. De verwer-king van goederen en / of diensten impliceert dat hij geacht wordt de goederen te hebben aanvaard. Verborgen gebreken aan goederen dienen uiterlijk binnen de 3 werkdagen na de ontdekking gemeld te worden.

Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten met betrekking tot creatieve ontwerp opdrachten
3.1. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan Bureau La Marmotte. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Bureau La Marmotte daartoe bevoegd. 3.2. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever. 3.3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Bureau La Marmotte te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Bureau La Marmotte openbaar te maken of te verveelvoudigen. 3.4. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Bureau La Marmotte tot stand gebrachte werktronische bestanden, eigendom van Bureau La Marmotte,
ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. 3.5. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Bureau La Marmotte jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Gebruik en licentie met betrekking tot creatieve ontwerp opdrachten.
4.1. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Bureau La Marmotte, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Bureau La Marmotte bekend te zijn gemaakt. 4.2. De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Bureau La Marmotte niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, gerecht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in rede-lijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Bureau La Marmotte een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen. 4.3. Bureau La Marmotte heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om hetontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Betaling & levering
5.1. De goederen en / of diensten worden steeds geacht verkocht te zijn, afgeleverd en aanvaard in onze kantoren en magazijnen. Ze reizen diensvolgens steeds op kosten en risico van de koper. Deze goederen worden altijd geleverd bij de koper, behoudens andersluitende schriftelijke afspraken. 5.2. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur. 5.3. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met 12 % intrest per maand en een eenmalige schadebeding van 10% met een minimum van 100 euro, en worden eventuele andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar onder de zelfde voorwaarden. 5.4. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de geleverde goederen en / of diensten eigendom blij-ven van Bureau La Marmotte tot op het ogenblik van de volledige betaling. Bij wanbetaling behouden wij ons het recht voor de verkoop op te zeggen en de goederen en / of diensten terug te halen zelf als deze zich bij derden bevinden, dit alles op kosten van de koper, die bovendien een forfaitaire schade-vergoeding van 20% van de aankoop prijs van de goederen en / of diensten zal verschuldigd zijn. 5.5. Onze overeenkomsten worden steeds aangegaan onder ontbindende voorwaarde van faillissement van de klant. Ingeval van kennelijk onvermogen of overmacht, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst eenzijdig en zonder nood aan voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden.  Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft Bureau La Marmotte het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
6.1. Annulering van de bestelling / opdracht is slechts mogelijk indien zij schriftelijk door de koper wordt gevraagd, uiterlijk binnen de 3 werkdagen na de bestelling en voor zover zij schriftelijk door ons wordt bevestigd. Eventueel betaalde voorschotten worden in dat geval niet terugbetaald, onverminderd bewijs van hogere schade door de verkoper. 6.2. Indien de overeenkomst door Bureau La Marmotte wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadever-goeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Bureau La Marmotte redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

Garanties en vrijwaringen
7.1. Bureau La Marmotte garandeert dat het geleverde ontwerp door of vanwege hem is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. 7.2. De opdrachtgever vrijwaart Bureau La Marmotte bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. 7.3. De opdrachtgever vrijwaart Bureau La Marmotte voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoe-ring van de opdracht worden gebruikt.

Aansprakelijkheid
8.1. Bureau La Marmotte is niet aansprakelijk voor: a. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever
ter hand is gesteld. b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aan-leiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige,deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. c. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdracht gever, zijn goed-keuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een con trole uit te voeren en daar geen gebruik heeft van gemaakt. d. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdracht gever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.e. elke schade en of verlies van goederen door derden zoals verlies of schade van de goederen door een transportbedrijf.
8.2. Bureau La Marmotte is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. 8.3. De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen engegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Bureau La Marmotte niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

Overige bepalingen
9.1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Bureau La Marmotte gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming. 9.2. Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kenniskomen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzienvan deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling wordengebonden. 9.3. Op de overeenkomst tussen Bureau La Marmotte en opdrachtgever is het Belgische recht van toe-passing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Bureau La Marmotte en de opdracht-gever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Bureau La Marmotte is gevestigd, zijnde het arrondissement Kortrijk of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze